Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính gồm 4 thành phần:

Báo cáo Kiểm toán, Báo cáo tài chính, Thuyết minh báo cáo tài chính, Các báo cáo nhỏ hơn (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Dấu hiệu:

1. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (debt-to-equity ratio)

2. Doanh thu liên tục qua các năm

3. Khoản mục “Chi phí khác”

4. Dòng tiền

5. các khoản phải thu và hàng tồn kho có liên quan tới doanh thu

6. cổ phiếu

7. Nợ và tài sản bảo đảm

8. lợi nhuận gộp

http://ndh.vn/8-dau-hieu-kha-nghi-can-chu-y-khi-doc-bao-cao-tai-chinh-2016080804031869p4c147.news

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s