Tài chính doanh nghiệp

 1. Doanh số bán hàng (Sales)
 2. Dự báo dòng tiền (Cash flow forecasts)
 3. Kỳ thu tiền bình quân (Debtor days outstanding)
 4. Kỳ trả tiền bình quân (Creditor days outstanding)
 5. Số ngày tồn kho bình quân (Inventory days/ stock turnover)
 6. Hệ số biên lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu (Gross profit margin as a percentage of sales)
 7. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo phần trăm doanh thu (Profit before income tax as a percentage of sales)

http://cafebiz.vn/la-chu-doanh-nghiep-ma-khong-biet-cach-doc-nhung-chi-so-nay-thi-vut-di-2016070611212394.chn

 

 1. Bảng cân đối kế toán
 • Khoản phải thu
 • Hàng tồn kho:
 • Khoản phải trả
 • Nợ dài hạn
 1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ví dụ:

Bảng Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ – Công Ty TNHH ANZ
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tính theo triệu đồng)
Lợi nhuận ròng sau thuế: 890
Khấu hao tài sản cố định: + 320
Thay đổi trong Tài sản và Nợ
Khoản phải thu: – 20
Hàng tồn kho: + 60
Khoản phải trả: +100
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh: +80
Lưu Chuyển Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh: 1.430

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s