STATIC VÀ NON-STATIC

static: là những thứ chung, tức là hành động chung của một lớp chứ không phải một đối tượng riêng biệt, biến hoặc hàm có khai báostatic sẽ tồn tại từ lúc chương trình bắt đầu và mất khi chương trình kết thúc.

non-static: là những hành động riêng của từng đối tượng,  những phương thức, thuộc tính không có static chỉ tồn tại khi đối tượng được tạo ra, và mất khi đối tượng bị hủy khỏi bộ nhớ.

Nhận xét: vậy những thuộc tính và hàm có static thì có thể sử dụng trực tiếp mà không thông qua đối tượng.

Đối với những hàm không có static thì chỉ có thể truy cập thông qua đối tượng.

Vậy sẽ có bạn thắc mắc, sao không dùng static ra cho khỏe, bày ra đối tượng (object) để làm gì?

Trả lời: static ta sẽ dùng trong các hàm chung, thường trả về một kết quả giống nhau mà không cần quan tâm quá đến sự biến đổi của dữ liệu.

Ví dụ: Console.WriteLine(“Chuoi”); lúc nào nó cũng in ra màn hình chuỗi được nhập vào.

Tuy nhiên nếu quá lạm dụng static, sẽ đi theo lối mòn của các lập trình hướng thủ tục  (procedural programming approach)

http://hocdai.com/csharp-can-ban/lap-trinh-huong-doi-tuong-phan-1/static-va-non-static

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s